بازیافت الکترونیک
Electronic Recycling

از آنجایی که زندگی امروزما برای رفاه بیشتر به تجهیزات و دستگاههای الکترونیکی و برقی وابسته تر میشود ،استفاده و کاربرد این لوازم در خانه یا محل کار جزو جدایی ناپذیری از زندگی ما شده اند. حال وقتی که عمر مفید این تجهیزات به پایان میرسند یا کهنه میشوند چه باید کرد؟ آیا تاکنون به سرنوشت این لوازم فکرکرده اید؟ آیامیدانید چه سرنوشتی در انتظار این زباله هاست؟ شرکت الکترونیک بازیافت این امکان را فراهم کرده است که این دستگاهای الکترونیک فرسوده بصورت تخصصی وبوسیله تکنولوژی روز جهانی بازیافت شده و به چرخه طبیعت یا مصرف دوباره بازگردند. حال لطفا هر کاری که میکنید آنها را درسطل زباله عمومی شهرداری نیندازید یا بدست افراد دورگرد نسپارید.

 

Electronic Recycling

 

Since our modern lives are dependent on electronic devices and equipments, the use of these devices at home or workplace has been an inseparable part of our lives. Now, what should we do when the useful life of these devices and equipments ends or they become old? Have you ever thought about the fate of these devices? Do you know what will happen to these wastes? The electronic recycling company made it possible for these old electronic devices to be recycled by modern technologies in a specialized way in order to return to the cycle of nature or re-consumption. Now, please do not throw them in public recycling bins of the municipality or do not give them to badgers.

درباره بازیافت

بازیافت الکترونیک یک فرایند نو پا در صنعت بازیافت میباشد وبدلیل ایجاد ارزش افزوده بالای اقصادی ودر نتیجه آن کاهش استخراج معادن مورد توجه بسیاری از قدرتهای اقتصادی جهان قرارگرفته است. این صنعت که در نیم دهه گذشته بر روی آن بسیار سرمایه گذاری شده است توانسته علیرغم ایجاد رونق اقتصادی به ایجاد هزاران فرصت شغلی جدید کمک کند.

فرصتهای شغلی که در این راستا بوجود میایند باعث بکارگیری، پیدایش و بومی سازی تکنولوزیها و فرهنگ نوینی میشوند که برخی از انها در کشور ما بکارگرفته نشده اند واین موضوع نقطه عطف بکارگیری این صنعت است. 

آخرین آخبار